ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1401.5.19 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مقالات سالهای 2020 و نیمه اول 2021 دکتر روانشادنیا در مجلات و انتشارات معتبر
Identification and analysis of common claims between consultants and contractors in EPC contracts by AHP method
R Nazari, M Ravanshadnia
Journal of Civil and Environmental Engineering
2021
شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP
روانشادنیا, نظری
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
2021
ارائه الگوهای توسعه ریلی بر مبنای یک مدل تصمیم گیری چند معیاره و اولویت‌بندی طرح‌های حمل و نقل ریلی
جندقی، کیوان, روانشادنیا، مهدی
جاده
2021
Carbon Footprint of Road Pavements: A Scientometric Review
SA Mirhashem, M Ravanshadnia
International Journal of Pavement Research and Technology
2021
A Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index
M Alipour-Bashary, M Ravanshadnia, HR Abbasianjahromi, E Asnaashari
KSCE Journal of Civil Engineering
2021
ارائه الگوی ارزیابی بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از اعداد فازی به منظور تدوین راهبردهای اثربخش
دالوند، احمدرضا؛ عباسیان جهرمی، حمیدرضا؛ روانشادنیا، مهدی؛ ضیغمی، احسان الله،
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 37, 42-61
2021
Two-layered fuzzy logic-based model for predicting court decisions in construction contract disputes
N Bagherian-Marandi, M Ravanshadnia, MR Akbarzadeh
Artificial Intelligence and Law
2021
Building demolition risk assessment by applying a hybrid fuzzy FTA and fuzzy CRITIC-TOPSIS framework
M Alipour-Bashary, M Ravanshadnia, HR Abbasianjahromi, E Asnaashari
International Journal of Building Pathology and Adaptation
1 2021
ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور
دالوند, عباسیان, روانشادنیا، مهدی, ضیغمی, احسان اله
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 10 (37), 42-61
2021
Proposing Human Capital Productivity Strategies Using Fuzzy Approach in Mission-based Organizations
A Dalvand, H Abasian, M Ravanshadniya, E Zeyghami
STRATEGIC STUDIES OF PUBLIC POLICY (STRATEGIC STUDIES OF GLOBALIZATION …
2021
An analytical review of construction law research
T Khademi Adel, M Modir, M Ravanshadnia
Engineering Construction & Architectural Management
2021
Identifying and ranking environmental risks of oil and gas projects using fuzzy VIKOR
S Aryaee, M Ravanshadnia
6th International Conference on Civil Structures and Transportation Engineering
2021
Using scientific research techniques to investigate future contexts integrating the three concepts of sustainable development, lean construction and building information modelling
HR Abbasianjahromi, M Pournaghi keykele, M Ravanshadnia
Journal of Structural and Construction Engineering
2021
Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management
P Akhavan, M Ravanshadnia, A Shahrayini
2nd International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economy
2021
Evaluation of Work Zone Road User Cost of Pavements Based on Rehabilitation Strategy Approach
A Pasha, A Mansourian, M Ravanshadnia
Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, ASCE, 147 (2 …
2021
Respiratory diseases and spread of coronavirus in the construction industry, A Literature Review
M Ravanshadnia, N Movahed
Frontiers in Built Environment 7, 41
2021
Construction Engineering Law حقوق مهندسی ساختمان
M Ravanshadnia, K Mirrazavi
انتشارات سیمای دانش 1, 400
2021
تحلیل عوامل موثربر تاب‌آوری در محلات ناکارامد شهری با تاکید برمعیارهای کالبدی (مطالعه موردی: محله فرحزاد تهران)
رحیمی, محمود, ایازی, روانشادنیا
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 15 (3)
2020
Site Selection of Construction Waste Landfill Based on Combination of Fuzzy AHP and Geospatial Information System (GIS)
M Khademi Shiraz, M Ravanshadnia, A Khoshand, HR Abbasianjahromi
Amirkabir Journal of Civil Engineering 17
2020
شناسایی و ارزیابی محدوده‌های ایمن شهری در بحران زلزله به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی منطقه 2 شهر خرم آباد)
امین الفتی, امین, رحیمی, محمود, روانشادنیا
فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی 12 (3), 1-1
2020
Scoring of Tenders in Construction Projects Using Group Method of Data Handling
M Nouri Mehrabani, E Mohammadi Golafshani, M Ravanshadnia
KSCE Journal of Civil Engineering 24
3 2020
Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways
HR Abbasianjahromi, S Aghevli, M Ravanshadnia
Case Studies in Construction Materials 12
1 2020
A hybrid fuzzy multi-attribute decision making model to select road pavement type
A Pasha, A Mansourian, M Ravanshadnia
Soft Computing 24 (1)
2 2020
مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)(مطالعه موردی: شهر قزوین)
خادمی شیراز, مظفر, روانشادنیا, خشند, عباسیان جهرمی
مهندسی عمران امیرکبیر 53 (7), 11-11
2020
A Review of the Legal and Ethical Context of Engineering
M Haghighi, M Ghafouri, M Ravanshadnia
The first International construction law conference
2020
Assessment of Stakeholders Management in Construction and Demolition Waste Management Industry and Suggestion of Waste Management Strategy for Tehran City
F Hosseinipour, Z Abedi, M Ravanshadnia
International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity 11 (1)
2020
مرجع مديريت ايمني در پروژه‌هاي عمراني Safety Management in Construction Projects, 6th Edition
M Ravanshadnia
سیمای دانش- چاپ ششم
2020
Construction Contracts and Legal affairs, 6th Edition اصول، مقررات و روش‌هاي مديريت پيمان طرح‌هاي عمراني
MR روانشادنیا
انتشارات سیمای دانش چاپ ششم 1, 544
2020


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71