ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.7.14 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

سرفصلهای درس تحلیل و طراحی سیستم ها

سرفصلهای درس تحلیل و طراحی سیستم ها

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

سرفصلهای درس:

´   بخش اول: معرفی (توسعه زیرساخت و جایگاه مهندسی سیستم، جایگاه صنعت ساخت، روندهای مهندسی سیستم، سرفصلهای درس، نحوه ارزیابی و پروژه های درس، منابع و مراجع)

´   بخش دوم: سیستم، انواع و ویژگیها (سیستم چیست؟، مهندسی سیستم، نمونه های سیستم، ویژگیهای اصلی سیستم، تفکر سیستمی، قوانین تفکر سیستمی، انواع سیستم)

´   بخش سوم: تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم (تعریف تجزیه و تحلیل سیستم، اجزای سیستم، وظایف و تیم تحلیل سیستم، مراحل تجزیه و تحلیل سیستم، طراحی سیستم، امنیت سیستم، اعتبارسنجی سیستم)

´   بخش چهارم: مدلسازی و شبیه سازی (مدلسازی، انواع مدل، شبیه سازی، نمونه 1 : مدلهای 4بعدی با استفاده از نرم افزار، نمونه 2-مدل انتخاب پروژه، نمونه 3-مدل سرمایه گذاری در صنعت ساختمان)

´   بخش پنجم: برنامه ریزی خطی (مدل سازی ریاضی خطی (مفاهیم، متغیرهای تصمیم، مثال)، رویه حل مدل های ریاضی خطی، روش هندسی،روش سیمپلکس (ریاضیات، مفاهیم، و الگوریتم)، روش Big M ، روش دوفازی، روش سیمپلکس دوگان (ریاضیات، قضایا، و الگوریتم)، حالت های خاص مدل های ریاضی خطی، تحلیل حساسیت مدل های ریاضی خطی)

´   بخش ششم: برنامه ریزی غیر خطی

´   بخش هفتم: تصمیم گیری چند معیاره (تصمیم گیری و تصمیم بهینه، روش های تصمیم گیری چند معیاره، طبقه بندی انواع روشهای تصمیم گیری چند معیاره، اصول تصمیم گیری چند شاخصه، تحلیل سلسله مراتبی AHP ، ANP ، TOPSIS ، سایر روشهای تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چند معیاره گروهی، ترکیب روشهای تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیری چند معیاره فازی)

´   بخش هشتم: شبکه های عصبی (الگوهای طبیعی شبکه عصبی زیستی، معرفی شبکه های عصبی مصنوعی(ANNها)، مبانی شبکه های عصبی مصنوعی، توپولوژی شبکه، فرآیند یادگیری شبکه، تجزیه و تحلیل داده ها توسط شبکه های عصبی مصنوعی، ایده ی اصلی شبکه های عصبی مصنوعی، معایب شبکه های عصبی مصنوعی، کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی)

´   بخش نهم: محیط MATLAB , Paython

´   بخش دهم: الگوریتم ژنتیک (انواع استراتژیهای جستجو برای حل مسأله، علم ژنتیک، مبانی الگوریتم ژنتیک، فرایند مدلسازی و حل مسائل الگوریتم ژنتیک، کاربرد MATLAB toolbox )

نحوه ارزیابی درس:

´   پروژه اول: مبانی و مفاهیم سیستم (مطالعه آخرین مقالات مرتبط و ارائه دستاوردها  با تاکید بر کاربردها در صنعت احداث)

´   پروژه دوم: روشهای حل مساله و الگوریتم های فراابتکاری و بهینه سازی و پیش بینی (آشنایی و تسلط به روش و نرم افزار مربوطه، حل یک مساله در زمینه مهندسی و مدیریت ساخت و ارائه آن)

´   امتحان پایان ترم

منابع و مراجع درس:

´   مهندسی سیستم، دکتر کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

´   تصمیم گیری چند معیاره فازی، مهدی روانشادنیا، محمدعادل بزرگمهر، انتشارات سیمای دانش

´   تحلیل سلسله مراتبی، دکتر حسن قدسی پور، انتشارات دانشگاه امیرکبیر

´   تحلیل و طراحی سیستم ها، نشر نوپردازان، جعفر حبیبی

´   تحلیل سیستم ها برای مهندسی صنایع و مدیریت، یحیی زارع، نشر مهرجرد، 1395

´   روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها، محمدحسین فاضل زرندی، نشر نیاز دانش،1393

´   آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزار MATLAB ، علیرضا رضایی، سجاد رنجبران، نشر کتاب پدیده، 1391

´   آموزش کاربردی پیاده سازی سیستم های خبره فازی، حامد محبتی، نشر دیباگران تهران، 1396

´   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (تحلیل و مدلسازی)، اصغر صرافی زاده، امیرخسروانی، 1391

´   تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، علی بنیادی نایینی، امین هاشمی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1397

´   آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزار MATLAB ، علیرضا رضایی، سجاد رنجبران، نشر پدیده، 1391

´   آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران،  هومان بابا احمدی میلانی و حمیدرضا روانشادنیا،  انتشارات نوآور، چاپ ششم، 1399

´ Systems Analysis and Design in a Changing World, John Satzinger, Robert Jackson and Stephen Burd. 5th edition. Thomson Course Technology, 2009  (ISBN-13: 978-1-4239-0228-7)

´ Systems Analysis and Design, Alan Dennis and Barbara Haley Wixom. John Wiley & Sons, 2000 (ISBN 0-471-24100-8)

´ Essentials of Systems Analysis and Design, Joseph Valacich, Joey F. George and Jeffrey A. Hoffer. Prentice Hall, 2001 (ISBN 0-13-018373-3)

´ Systems Analysis and Design Methods, Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley and Kevin C. Dittman. Irwin/McGraw-Hill, 1998 (ISBN 0-256-23826-X)

´ Introduction to Systems Analysis and Design: A Structured Approach, Penny A. Kendall. Irwin/McGraw-Hill, 1996 (ISBN 0-697-12414-2)

´ System Analysis, design, and development, Charles Wason, John Wiley, 2006

´ System analysis, and design in a changing world, Satzinger, Jackson, Burd, 2012

´ Civil engineering systems, Simonovic, 2003

´ System analysis and design, Dennis, Wixom, Roth, John Wiley, 2012آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 74