ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.10.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی با حضور دکتر روانشادنیا برگزار می شود

داوران

آقای دکتر شکرچی زاده (رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر غلامی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر بختیاری (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر فرحبد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

خانم دکتر راهب (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

دکتر زمانی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

خانم دکتر جهان محمدی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر بنیادی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر عطارچیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر بیت اللهی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

آقای دکتر حافظی (دانشگاه  شهید بهشتی)

آقای دکتر مالک (دانشگاه فنی تهران)

آقای دکتر خانکه (مرکز سلامت در حوادث و بلایا)

آقای دکتر تقی زاده (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

آقای دکترسروقد مقدم (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

آقای دکترمحمدی قاضی محله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

آقای دکتر جاویدروزی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر روانشادنیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)

آقای دکتر فردانش (دانشگاه شهید بهشتی)

آقای دکتر عزیزی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر افغانی (دانشگاه شهید بهشتی) 

دکتر هزاوه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

آقای دکتر اثنی عشری (دانشگاه شهید بهشتی

http://irhcf.ir/fa/?id=87&p=2آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 68